גאגא

people.dancers.

מונח לדוגמא

פירוש המונח

.